ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

$
Οι δραστηριότητες της εκστρατείας αναπτύσσονται σε πολλά επίπεδα της κοινωνίας.

Μας ενδιαφΕρουν:

  • το ευρύ κοινό αλλά και
  • η νέα γενιά, οι εκπαιδευτικοί και οι σπουδαστές
  • οι ενδιαφερόμενοι φορείς στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης

ΟργανΩνουμε

  • Σεμινάρια με τους νέους
  • Εργαστήρια με τους γεωργούς
  • Συνέδρια
  • Συμμετοχή σε τοπικά φεστιβάλ
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις (Study visits)