ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ

Η ενημέρωση των πολιτών στην Κύπρο είναι ο βασικός σκοπός της εκστρατείας μας.

Απευθυνόμαστε σε όλους! Σε νέους και μεγαλύτερους, σε αστικές και αγροτικές περιοχές όπου ζουν.

Οι πολίτες και το ευρύ κοινό χρειάζεται όσο ποτέ προηγουμένως να αποκτήσουν σφαιρική αντίληψη για την ΚΑΠ, τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η σύγχρονη αγροτική ανάπτυξη.

Η νέα γενιά της χιλιετίας μεγαλώνει με νέους προσανατολισμούς. Θέλει να διαμορφώσει μια στάση ζωής και μια νέα κουλτούρα σε όσα αφορούν την υγιεινή διατροφή και το περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς του αγροτικού τομέα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πιο εξειδικευμένη ενημέρωση για τα οφέλη και τη στήριξη που προσφέρει η ΚΑΠ.

 

 

Επιδιώκουμε

 • την ενημέρωση της κοινής γνώμης για την ΚΑΠ και τη στήριξη που προσφέρει στην αγροτική ανάπτυξη
 • την ενεργοποίηση και προβολή των δραστηριοτήτων της ΚΑΠ που υλοποιούν άμεσα ενδιαφερόμενοι αγρότες και οργανωμένοι φορείς

Στοχεύουμε

 • στην ανάδειξη των προτεραιοτήτων και μέτρων που εφαρμόζονται στην Κύπρο στο πλαίσιο της ΚΑΠ και του Εθνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για:
 • αποκατάσταση, συντήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής
 • οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου αι δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 • ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονομίας, των αγροτικών επιχειρήσεων και της παραγωγής και εμπορίας τροφίμων

Επικεντρωνόμαστε

 • στην ανάδειξη μέσω ενημερωτικών δράσεων του ρόλου της ΚΑΠ στην Κύπρο για:
 • δημιουργία θέσεων εργασίας και επενδύσεων στις αγροτικές περιοχές
 • διατήρηση της βιωσιμότητας των αγροτικών κοινοτήτων
 • δημιουργία δικτύων και συνεργειών ανάμεσα αυτούς που ασχολούνται με τη γεωργία, τη κτηνοτροφία και τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων
 • διάδοση των πληροφοριών και ευκαιριών χρηματοδότησης των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αγροτών
 • προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων και στην δασοκομία
 • εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και ανάπτυξη νέων καλών καλλιεργητικών πρακτικών για ασφαλή τρόφιμα και αειφόρα παραγωγή προς στους καταναλωτές.

  Απώτερος σκοπός της εκστρατείας

 • είναι η επικοινωνία και η συζήτηση μεταξύ όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών της υπαίθρου, σχετικά με τα προϊόντα που παράγονται με περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές και τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και την οικονομία.