ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΠ;

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί την ενοποιηµένη αγροτική πολιτική των κρατών-µελών της ΕΕ με στόχο να βοηθήσει τους ευρωπαίους αγρότες να καλύψουν τις ανάγκες των 500 εκ. Ευρωπαίων πολιτών. Οι κύριοι στόχοι της ΚΑΠ είναι η εξασφάλιση μιας σταθερής και ασφαλούς παροχής τροφίμων, σε προσιτές τιμές για τους καταναλωτές, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο στους αγρότες.

Η ΚΑΠ περιλαμβάνει ένα σύνολο νόµων και κανονισµών για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, ρυθμίζοντας τη σταθερότητα των τιμών, την επιλογή και την ποιότητα των προϊόντων, τη χρήση του εδάφους  και την απασχόληση στον αγροτικό κλάδο.

Η ΚΑΠ άρχισε να εφαρμόζεται το 1962, έχοντας ως αρχικό στόχο τη διάθεση των τροφίμων σε σταθερές τιμές και τη δίκαιη αμοιβή των παραγωγών. Με το πέρασμα των χρόνων η ΚΑΠ εξελίχθηκε και προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα, έχοντας πάντα ως γνώμονα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των καταναλωτών και των αγροτών.

Σημαντικότερη αλλαγή της αναθεωρημένης ΚΑΠ είναι η εισαγωγή του συστήματος «άμεσων οικονομικών ενισχύσεων» που παρέχει στήριξη στους αγρότες, οι οποίοι δεν αμείβονται μέσω της αγοράς. Η νέα ΚΑΠ της ΕΕ παρέχει στα κράτη μέλη την ευελιξία να προσαρμόσουν ορισμένα εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ειδικές για τη χώρα τους καταστάσεις. Οι χώρες της ΕΕ αποφάσισαν να εφαρμόσουν τη μεταρρύθμιση του 2013 για την περίοδο μέχρι το 2020, κυρίως μέσω του συστήματος των άμεσων ενισχύσεων και των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

– Την επάρκεια και ασφάλεια τροφίμων

– Τη σταθερότητα των τιμών στα αγροτικά προϊόντα

– Τη βιώσιμη αγροτική οικονομία

– Τον σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων

Σήμερα, η ΚΑΠ έχει ως στόχους

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

%

επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη γεωργία είναι μικρές φάρμες

%

των αγροτών είναι κάτω των 35 ετών ενώ το 40% είναι μεγαλύτεροι από 64 ετών

%

της οικονομίας της Κύπρου στηρίζεται στον αγροτικό τομέα (3,6% της συνολικής απασχόλησης στην Κύπρο).